Buscar:  
Diccionarios:
Alarcón
Arenas
Bnf_361
Bnf_362
Bnf_362bis
Carochi
CF_INDEX
Clavijero
Cortés y Zedeño
Docs_México
Durán
Guerra
Mecayapan
Molina_1
Molina_2
Olmos_G
Olmos_V
Paredes
Rincón
Sahagún Escolio
Tezozomoc
Tzinacapan
Wimmer
Palabra: Palabra exacta  Inicio Cualquier parte
En: Náhuatl Grafía normalizada Traducción
Resultados

conahuiltiz 

Paleografía: conaviltiz
Grafía normalizada: conahuiltiz
Tipo: r.n.
Traducción uno: VI-24(2)
Traducción dos:
Diccionario: CF_INDEX
Fuente: 1580 CF Index
Notas: v-- aui--


Entradas


conahuiltiz - En: 1580 CF Index    

Paleografía


conaviltiz - En: 1580 CF Index    

Traducciones


VI-24(2) - En: 1580 CF Index    

Textos en Temoa

0 14

­14 1413 7 calli ipan chicome calli 1413 años yn icuac poliuhque tlatilulca icuac tlatocati Moquihuix ye quihualtotoca i hueltihuatzin Axayaca niman icohuala çihuapilli amo huecahuac ompa itlan moquihuix ompa quimictique cihuapili ycihuahuâ Moquihuix amo quiçihuaitaia quihualtotocaque hualmochoquilitia quinonotzaco yn axaiacatzin in ipan oquichiuhque tlatilolca çihua auh in axaiaca çenca motlaocolti yn ipân omochiuh y hueltihuatz in za conpacaiohui ynitecanecacaia hualiz Moquihuix = Nimâ ie qipehualtia in itetzauh tlatol quinçêtlatlia qînechicohua in ixquichtin pipiltin teqihuaque tiacahuâ tlacochcalca cuauhnochtli tescacohuacatl in atêpânecatl: ttiçoc: yahuacatl zaso quexqichtin tiacahuâ nimâ ie quitohua Moquihuix tiacahuane amo ie timochtin cuix oc cacapolihui tlatilulca ie qinâquiliqe quilhuiqe ca ie timochtin tlatohuanie nimâ quito =moquihuix= tlaxicaqican tiacahuane antlatilulca nicân acate niqitohua yn axcâ tlasa no conahuilti tlaco nitacômahuiço nochicahualiz auh in amehuâtin amo tiacauhio amo quichtiliz macômahuiço ca tomatoc xi: tenochca: otleanquimati çenca xômochicahuacâ tlatilulca ic ssa tiqimopolosque ttenochca qinâqiliqe quilhuiqe ca ie cuali mamochihua ca ie ticmitalhuia ma techômaiztlaco yn axaiaca auh çequîtin pipiltin quitoque tlein yc pehua tlein ic cuali Moquihuix ma cocolistli qitecuiti y nicâ tlatilulco ca huei tiacauh qimixnamictia tlatohuani Axaiaca Masaniuh quimaconitlanti ycualan ycomal yteuh ycuauh yn axaiaca: Nima quimilhui in itahua tlatilolca moquihuix tlaxohuia xoconitati xomacati ymacuauh ychimal Axaiaca xiqilhuicâ otechhualihua huei tlatohuani tlatilulco Moquihuix quitohua ysacatqui mochimal momacuauh ypâ mitzonahuiltis axcan ipâ matlaquilhuitl ticchies ycualâ ytlahuel Moquihuix Auh yn axacatzin (sic) oquito yn iuhqui oqitohua i moquihuix: ca ie cuali nocôchixtica yn icualâ ytla huel tlein quichihuas = Auh iehuatl Moqihuix nima tlaihua tlaxcala huexotzinco chololan teyaonotzato yn iuh conitoa Moquihuix axcâ matlaqilhuitl conahuiltiz Axaiaca anechpalehuiqihui ititlantli ytoca Atenpanecatl ycuac oqicaqe tlascalteca chololteca huexotzinca quitoqe acaço moqimati Axayacatzin qilhuiqe tilantli: ximoçehui ximotlalli yn tlaxcaltecatl chololteca huexotzinca hualaihuaque qitoco maconiximatiqi teiaonotzaco ytitlâ Moqihuix xiquilhuiti Axaiacatzin conilhuico Axaiacatzin titlanti quimonihua ytitlahuâ quimoniximatito titlanti yn ititlâ moquihuix nimâ hualmocuepqe ytitlâhua Axaiaca cononotzaco yn oquicaqi totlatoli Yhuâ huel coniximatito ititlâ Moqihuix: qinahuati Axaiaca ytitlahua quimilhui xoconchieti otlica tlaioloco tlaohuala çan tonahual notzas ompa tichuicaz totocaltitla onca acohuihuiteqisqe contlaolcuaqihui xaltilulca [palabra tachada] in titlâ onahualnotzaloto ocomictiqe nima tlatitlan Axaiaca qilhui yn ititlamos tlamaoc nica mocetiuitzin oqiuhnocoltzin moquihuitzin ihuâ iaoqisqe pipilti in iteiacâcahua nicâ tocontlaolcuasqe cuâmicapil auh no iuh qicaqe itlatol Axaiaca xaltilulca çenca papaqe qitoqe ma mostla onpa tiasqe imostlaioc ohualaque xaltilulca nima ie ic qintlamaca qinmaca tlacatlaoli ynacaio : Atêpanecatl in ititlâ xaltilulca auh in otlicuaque nimâ quihualqixtiqe itzonteco yxpan quitlalico yequitzticate Auh no qiximatqe qitoque ca iehuatl yn omotitla yn oteiaonotzato atenpanecatl nima moch ticualanqe tlatilulca qitoqe ma za hue[l] teca timahuiltia teca timocacaiahua Axaiacae xitechie huiptla auh çe iohual qimitaque chichimecuicaia qiahualoa imomosqitoa cemilhuitl ychpel ychpel ycuel tetzahuitl çe iohual auh in otlathuic intetzauh ée huehuento qimiucxctiaia yacacenti canauhti totome qitlatiticatca xoctli qitasqia aço oiucçiqe totome nimâ ie tlapapatlatza onca tzatziqe totome quitohua ynic tzatzicacaca auh chichito qitzaucticatca huehuento moscoticatca huehuento amo notetzauh yn opatlanqe oiolque totome oqito chichitô coltzine amo totetzauh ye tlatohua tolome niman quilhui chichito nocne amo no tinotetzauh machoti nechnotz nima qicuitihuetz yc qicuahuia qitotoca ythualco Auh huel no ycuac moxitomoni tinemi huexolotl oquihualito ma topan anicuahtzine ono qicuitihuetz qicuahia quitotoca huexolotl Auh in cuaxaiacatl caltechpilcaia qihualito = ca zan iuhqi o yn atle noconitosnequi nima motlato huehuento qicuitihuetzito cuauhxai... ythualco - quihualmaiauh yc hualamotlac oncan i yntetzauh omochiuh çe iohual çemilhuitl tlatilulca Auh in imostlaioc éan cuel ttecalaqiloc ssa iopamanca tianqistli tlatilulco Aiac ma aca ipan omotzauc ttenochca Ca ie hualathuiz yaotisqe tlatilulca tteotlacpa moyaochichiuhque ynchilmal ynmacuauh yeticac in onca açitoia tlocalpâ auh moqihuix itlahuiz conmaqi quetzal Huexolotl huitoliuhqui yxiuhchimal ymac mâtiuh huel moçemcauh ypan hueiotl ynic ynic huel monamiqisqe Axaiacatzin auh tlahtohuani Axaiacatzin. ¾14